• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om landbruksfondet

Skjemautfylling

Landbruksfondet i Ringebu kommune - søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2022

Informasjon om landbruksfondet

Kjøp av melkekvote

Tilskudd til kjøp av melkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av fastsatt pris på statlig kvote for geit- og kumelk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og kumelk kvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. Dersom kvoten blir solgt eller leid ut innen 3 år, kan Ringebu kommune kreve støtten tilbakebetalt.


Hva er landbruksfondet i Ringebu?
Landbruksfondet i Ringebu kommune er et kommunalt fond som er opprettet for å styrke landbruket i kommunen. Landbruksfondet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det avsettes 5% av utbytte fra kraftinntekter til «Landbruksfondet» årlig. Kommunestyret kan i tillegg gjøre vedtak om å styrke fondet ved behov.

Landbruksfondet i Ringebu kommune har følgende formål:

  • Styrke, opprettholde og bidra til utvikling av landbruksnæringa i Ringebu kommune.
  • Styrke og opprettholde sysselsetting i landbruksnæringa og dermed også bosetting.
  • Motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket.

Det er årlig søknadsomgang til fondet, med søknadsfrist 20. april.


Hvilke tiltak kan få tilskudd fra landbruksfondet?
Ordningen skal ikke gi tilskudd til tiltak som kan få støtte fra andre offentlige ordninger. Det gjelder f.eks investering og bedriftsutviklingmidler (IBU), spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), nærings- og  miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og produksjonstilskudd (PT). For å kunne søke om støtte fra landbruksfondet må søkeren søke produksjonstilskudd, med unntak av tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket.

Det gis normalt ikke støtte til løst teknisk utstyr. Det gis ikke tilskudd til vanlig vedlikehold og driftskostnader. 


Hva må jeg tenke på før jeg setter i gang med på prosjektet?

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir satt i verk og at nødvendige tillatelser etter annet lovverk er innhentet. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er satt i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.


Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?

Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført i tråd med godkjent søknad og utgifter er dokumentert. Det skal legges fram sluttrapport, regnskap med kopi av bilag og timelister over egeninnsats. Satser til bruk ved kostnadsoverslag og sluttregnskap er de til enhver tid gjeldende satser som benyttes i SMIL-ordningen. Dersom kostnadene blir lavere enn budsjettert, kan tilskuddsbeløpet blir justert ned. Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsatt frist med inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsatt frist.


Kan jeg klage på vedtaket?

Fondet blir forvalta av formannskapet. Klage over vedtak skal behandles av formannskapet. Dersom formannskapet opprettholder vedtaket, går saken til kommunestyret som avgjør klagen. Frist for å klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.


Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for bevilgningen av tilskuddet.


Vedtektene

Vedtektene kan endres av Ringebu kommunestyre.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader